..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Commissie: Loenersloot deels Snelle Vecht

30 november wordt in de commissie Fysiek Domein de Omgevingsvisie Stichtse Vecht behandeld. Op deze visie hebben veel van onze bewoners geageerd en aangegeven dat Loenersloot in zijn geheel als Langzame Vecht moet worden aangemerkt.

De commissievergadering wordt gehouden vanaf 19.30 uur in Het Koetshuis naast gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 12 in Breukelen en is openbaar. U kunt de vergadering live meekijken via www.stichtsevecht.nl. De Omgevingsvisie Stichtse Vecht staat om 19:45 op de agenda, het Integraal Ruimtelijk Perspectief - waar de omgevingsvisie mee samenhangt - om 20:45.

Spreekrecht

U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Na de opening om 19:30 uur is er mogelijk om in te spreken over dit onderwerp. Om van het spreekrecht gebruik te kunnen maken moet dit worden aangevraagd. Dat kan, tot uiterlijk maandag 29 november 12:00 uur, per e-mail naar marijke.de.jong@stichtsevecht.nl.

Reactie op de meeste ingediende zienswijzen

"Om te bekijken of een dorp of gebied toebehoort tot een bepaald gebied is niet alleen gekeken naar historische grenzen maar ook naar moderne grenzen zoals de infrastructuur, grenzen van de kernen. Samen vormen deze de dynamiek van de gemeente. Zoals al eerder aangegeven behoort Loenersloot niet in zijn geheel tot de Snelle Vecht. De kern met het kasteel, de verschillende rijksmonumenten vormen een gebied dat de kwaliteiten heeft zoals de dorpen gelegen aan de Langzame Vecht. Dit is dan ook de reden dat de gemeente het met de dorpsraad eens was dat de kern van Loenersloot toegevoegd diende te worden aan de Langzame Vecht. Dit is zo ook in de Ontwerp Omgevingsvisie opgenomen. Dit is conform de toezeggingen die gedaan zijn in de vergadering van de gemeenteraad van 15 juli 2020.

Gelezen de reacties is er een interpretatieverschil geweest tussen de dorpsraad en de wethouders. De gemeente bedoelt dat de kern Loenersloot inclusief de Binnenweg wordt toegevoegd aan de Langzame Vecht. Dit is ook in lijn met hoe de gemeente naar de andere gebieden heeft gekeken. Een goed voorbeeld hiervan is Nieuwersluis. De kern is gelegen binnen de Langzame Vecht maar een deel van het grondgebied is ook gelegen in de Snelle Vecht. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor Breukelen en Maarssen. Op basis van de verschillende reacties is de gemeente van mening dat het gebied tussen de snelweg en het dorp moet toebehoren tot de Langzame Vecht. De kaarten worden hierop aangepast.

Wanneer gebieden toebehoren aan de Snelle Vecht dan betekent dit nog niet automatisch dat deze volledig bebouwd gaan worden. Hiermee wordt alleen aangegeven dat grootschalige ontwikkelingen hier het beste kunnen worden gerealiseerd. Ook in de Langzame Vecht kunnen en mogen ontwikkelingen plaatsvinden."

Bron: Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie (9 november 2021)