..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N402 - Nieuw ontwerp met behoud fietspad Oost

Voor de Rijksstraatweg (N402) tussen Loenen en Kerklaan is een aangepast ontwerp gemaakt met behoud van het oostelijke fietspad.

Kom naar de inloopbijeenkomst:

  • 10 november 2022
  • Aanvang: 19:00 uur
  • Einde: 21:00 uur
  • Locatie: Studio Idee in 't Nieuwe Kampje (Loenen aan de Vecht).

---

Nieuwsbrief 3 - Oktober 2022 (bron: Provincie Utrecht)

De Rijksstraatweg (N402) tussen Loenen en Kerklaan is al geruime tijd onderwerp van onderzoek, zorg en discussie, zowel bij de wegbeheerder (provincie Utrecht) als bij de gemeente Stichtse Vecht, bewoners en weggebruikers. In samenwerking met de klankbordgroep heeft de provincie in mei 2022 een aangepast ontwerp gemaakt. Met medewerking van diverse partijen is het haalbaar om dit ontwerp, met behoud van het oostelijke fietspad, verder uit te werken tot een uitvoerbaar plan.
In deze derde nieuwsbrief brengen wij u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken en nodigen we belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst op 10 november 2022 in Loenen.


OOSTELIJK FIETSPAD
Het behoud van het oostelijke fietspad langs de N402 leek tot voor kort niet mogelijk. Het bestaande wegprofiel was te smal voor een voldoende breed en veilig oostelijk fietspad. Na een vervolgoverleg met de klankbordgroep is er een nieuwe ontwerpvariant gemaakt, waarbij het nieuwe oostelijke fietspad deels buiten het bestaande wegprofiel komt te liggen. De benodigde extra ruimte is gevonden door medewerking van o.a. de gemeente Stichtse Vecht, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en aanwonenden. De afgelopen maanden is het nieuwe ontwerp verder in detail uitgewerkt. Het ontwerp is nu zover gedetailleerd dat de verdere voorbereiding voor de uitvoering kan starten.


FIETSTELLINGEN
Om een duidelijker beeld te krijgen van het huidige gebruik van de fietspaden langs de N402 zijn er in mei en juni 2022 fietstellingen gehouden. Hiervoor zijn er op diverse locaties tellussen op de fietspaden aangebracht.

De fietstellingen laten zien dat het oostelijke fietspad meer gebruikt wordt dan het westelijke fietspad. Dit betreft vooral het fietspadgedeelte tussen Kerklaan en de Slootdijk (zuidelijke aansluiting). De verhouding west-oost is op dit gedeelte ongeveer 35%-65%. Op het fietspadgedeelte tussen de Slootdijk (zuidelijke aansluiting) en de rotonde bij de golfbaan/randweg Loenen is de verhouding west-oost ongeveer gelijk, dus 50%-50%.

Foto: Tellussen op het westelijke fietspad. Foto:Extra attentieborden, o.a. bij de Slootdijk.


EXTRA ATTENTIEBORDEN
Ter verhoging van de verkeersveiligheid zijn er afgelopen zomer extra attentieborden geplaatst bij drie zij-aansluitingen (kruisingen) met de N402. Ze zijn geplaatst bij de Kerklaan, Slootdijk-Noord (busstation) en Slootdijk-Zuid (zuidelijke aansluiting). De extra borden moeten ervoor zorgen dat weggebruikers nog duidelijker zien dat er aan de westzijde van de N402 fietsers vanuit twee richtingen kunnen komen.


PLANNING
2022 – 2023 (t/m zomer) Voorbereiding (o.a. verleggen kabels en leidingen) en opstellen contract voor de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
2023 (herfst) Start uitvoering wegwerkzaamheden.
In het contract voor de aannemer worden ook randvoorwaarden opgenomen voor het borgen
van de bereikbaarheid van woningen en bedrijven en het beperken van de hinder voor het
verkeer en de omgeving. Hierover zal nadere afstemming plaatsvinden met alle betrokkenen.


INLOOPBIJEENKOMST
Voor alle geïnteresseerden organiseert de provincie Utrecht op 10 november 2022 een inloopbijeenkomst over alle voorgenomen wegaanpassingen aan de N402.
Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om een toelichting te geven op het ontwerp en om een doorkijk te geven naar de uitvoering die naar verwachting in de herfst van 2023 van start gaat.

Datum en tijd: donderdag 10 november 2022, inlopen kan tussen 19:00 en 21:00 uur
Locatie: Studio Idee, Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen aan de Vecht

MEER INFORMATIE EN CONTACT
Op www.provincie-utrecht.nl/n402loenen vindt u meer informatie over de wegaanpassingen en het groot onderhoud aan de N402.
Uw eventuele vragen en opmerkingen kunt u mailen naar n402loenen@provincie-utrecht.nl.