..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Omgevingsvisie: gemeente blijkt weer onbetrouwbaar

Opnieuw komt de gemeente - met name wethouder JW Klomps - de afspraken niet na die met de dorpsraad van Loenersloot zijn gemaakt. Was toegezegd dat Loenersloot onder 'Langzame Vecht' zou vallen, in de Omgevingsvisie is dit - op de bestaande bouw na - gewoon 'Snelle Vecht' geworden. Een interpretatieverschil met wat onder Loenersloot wordt verstaan? Het wordt allemaal met droge ogen verteld.

Dus komen straks bedrijventerreinen, kantoren, flatgebouwen en zonnevelden aan onze achter- en kasteeltuin te liggen. Wat cultuurhistorische waarde?

De dorpsraad roept daarom iedereen op om hiertegen te ageren door een (korte) zienswijze uiterlijk 15 juli per brief naar "Gemeente Stichtse Vecht, afd Omgevingsvisie, Postbus 1212, 3600BE Maarssen" of digitaal via het emailadres omgevingsvisie@stichtsevecht.nl te sturen. Ook is het mogelijk rechtstreeks op hun website een formulier (DigiD nodig) hierover in te vullen.

--

Flyer Dorpsraad Loenersloot

Beste Loenersloters

Het aanstaande bestemmingsplan van onze gemeente Stichtse Vecht staat op de site van de gemeente. In plaats van verschillende bestemmingsplannen per kern komt er nu één plan voor het hele gebied : de Omgevingsvisie.

Er was al bekend dat het grondgebied van Stichtse Vecht zou worden opgeknipt in 4 delen: Veenweidegebied Oost (Bethunepolder etc), Veenweidegebied West (Kockengen, Spengen etc), Langzame Vecht (alles ten oosten van het Amsterdam- Rijnkanaal) en Snelle Vecht (alles ten westen van Amsterdam-Rijnkanaal. In Snelle Vecht worden “”hoogdynamische’’ voorzieningen mogelijk zoals bedrijventerreinen, kantoren, woningbouw etc . In Langzame Vecht staat het behoud van het bestaande voorop.

De Dorpsraad heeft in december 2019 aan de gemeente gevraagd om heel het grondgebied van Loenersloot (circa 2 km2) bij Langzame Vecht te voegen, dit vanwege de grote historische en cultuurhistorische waarde van dit gebied. Dat is in januari 2020 toegezegd door twee wethouders. Dat goede nieuws hebben wij via onze Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Op 15 juli 2020 hebben wij, Dorpsraad, over dit onderwerp nog ingesproken in de vergadering van de gemeenteraad. Dit ivm de Contour-REP (de 10.000 woningen-kwestie) waarin Loenersloot nog stond vermeld als Snelle Vecht. Bij die gelegenheid heeft wethouder JW. Klomps tegenover ons en tegenover de Raad herhaald dat Loenersloot al bij Langzame Vecht was ingedeeld, het stond al op de kaarten en zou in de concept-Omgevingsvisie verwerkt worden.

Nu blijkt dat in het ter inzage liggende ontwerp dat alle grondgebied van Loenersloot toch tot Snelle Vecht wordt gerekend (met uitzondering van de de woonhuizen in Noord en het tussen die woonkern en het spoor gelegen weiland, en de woningen langs de Binnenweg) Wij verwijzen naar de pagina’s 42, 43, 83, 89, 95, 99 van de ter inzage liggende Omgevingsvisie.

Dit was niet de afspraak.

U kunt TOT EN MET 15 juli 2021 reageren richting gemeente via omgevingsvisie@stichtsevecht.nl , of via een formulier op de site Stichtse Vecht Omgevingsvisie (hier is DigidD voor nodig) of via een brief aan de Gemeente Stichtse Vecht, afd Omgevingsvisie, Postbus 1212, 3600BE Maarssen.


Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Loenersloot: Ruth Friedlaender, Fenny Berends, Joost Festen, Henk van der Lans, Marjan Prins, Liesbeth Wieling