..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Dorpsraad maant wethouder Van Dijk

De Dorpsraad Loenersloot heeft haar gebiedswethouder Maarten van Dijk een stevige brief gestuurd. Vragen uit een eerdere brief werden namelijk, behoudens een weinig zeggende reactie van de gebiedsregisseur, niet beantwoord. Dit terwijl, gezien het huidige politieke klimaat en ontwikkeling van een kaderstellend koersdocument, een duidelijk antwoord gewenst is.

--

[2019-09-18]

Geachte Gebiedswethouder Van Dijk,

Zoals in het telefoongesprek van donderdag 12 september jl al werd aangegekondigd heeft de Dorpsraad gisterenavond (17 september 2019 ) vergaderd. De Dorpsraad treedt graag met u in overleg. Het lijkt ons echter nuttig om met het maken van een afspraak te wachten totdat u ons een antwoord heeft gestuurd op alle vragen die wij u in onze mail van 8 september jl. hebben gesteld. Uw antwoordmail kan dan een van de onderwerpen zijn voor dat overleg. Omdat wij een spoedig overleg met u wenselijk vinden zouden wij de antwoordmail graag voor 25 september a.s. willen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Loenersloot,

Liesbeth Wieling

--

[2019-08-08]

Geachte gebiedswethouder Van Dijk,

In reactie op de mail die Olivier de Jonge Oudraat d.d. 6 september 2019 namens u schreef vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De Dorpsraad Loenersloot nodigt u van harte uit de contacten met ons dorp/ onze dorpsraad te intensiveren en de informatie-uitwisseling een ‘’boost’’ te geven. Ter toelichting: Wij hebben met u kennis gemaakt op woensdag 17 april 2019. Wij betreuren het dat wij sindsdien niet meer van u hebben vernomen. Volgens mededeling van uw collega-wethouder Klomps overlegt hij elke drie maanden met Vreeland. Zoiets zouden wij ook zeer op prijs stellen.

Een tweede punt is dat wij van u als gebiedswethouder graag zouden zien dat u de (weinige) mails die wij u zenden zelf beantwoordt en niet laat beantwoorden door een ambtenaar (Olivier de Jonge Oudraat). Dit creëert naar onze mening een onnodige afstand.

Derde punt is de hiervoor genoemde antwoordmail van Olivier de Jonge Oudraat van 6 september jl.                                 

Tijdens de genoemde kennismakingsbijeenkomst van 17 april jl in ons kasteel is aan u uitdrukkelijk de vraag gesteld welke visie het College van B&W heeft op de toekomst van Loenersloot. Wij stelden die vraag omdat er onrust in het dorp was ontstaan over een mogelijke komst van zonneweides. U heeft tijdens die kennismaking niet op onze vraag gereageerd.

In april 2019 is het rapport “ Verleden, Heden en Toekomst: Trendlijnen Stichtse Vecht’’ (hierna te noemen rapport VHT) afgekomen. Tijdens onze kennismaking met u op 17 april kenden wij dit rapport niet. Op basis van dit rapport is het Kaderstellend Koersdocument Omgevingsvisie 1.0 opgesteld. Deze Omgevingsvisie is op 1 juli 2019 door de gemeenteraad geaccordeerd.

Na april 2019 (kennismaking) tot heden hebben wij tot onze spijt van u, onze gebiedswethouder, niets meer gehoord, noch over het rapport VHT noch over de ophanden zijnde Omgevingsvisie, dit terwijl wij u, zoals hiervoor weergegeven, in april jl uitdrukkelijk om de visie van het College hebben gevraagd én het rapport VHT én de Omgevingsvisie verregaande consequenties lijkt/lijken te gaan hebben voor ons dorp Loenersloot. Ook na de raadsoverleg van 5 juni 2019, waarbij raadsleden, verdeeld over 4 tafels, gekleurde blokjes mochten neerleggen waar zij de verschillende functies zouden willen realiseren , waarbij in de conclusie staat dat het opvallend is dat alle raadsleden een nieuw knooppunt hebben ingetekend bij Loenersloot met woningen en bedrijven, heeft u ons niet geïnformeerd. Wij verzoeken u om een toelichting waarom u als wijkwethouder ons niet heeft geïnformeerd. Wij werden door een derde op de ontwikkelingen geattendeerd.

Op 5 september 2019 hebben wij een dorpsvergadering gehouden. Daarbij is het rapport VHT, de Omgevingsvisie en het Gebiedsgericht Werken besproken.

Ons dorp wordt in het rapport VHT bezongen als een van de ‘’parels van de Vechtsnoer’’, welke ‘’parels’’ samen een afspiegeling vormen van de eeuwenlange geschiedenis van de streek (p.19 rapport VHT). Ook wordt Loenersloot geroemd als van uitzonderlijke kwaliteit vanwege de prominente ligging van het dorp en het kasteel dat centraal in het dorp ligt (p 19 VHT). Als knelpunt wordt in rapport VHT genoemd : ‘’ Druk op het kleinschalige en pittoreske karakter van de dorpskernen door verkeer, verstedelijking, recreatie, functieverandering en parkeren’’ (p 19). Op pagina 35 rapport VHT wordt als knelpunt genoemd :” Er is grote druk om de N201 te verbreden en de knelpunten van de kruising van de N201 met respectievelijk de A2, het AmsterdamRijnkanaal (bedoeld zal zijn Loenersloot en afslag Loenen, immers voor het AR -Kanaal zijn door de Provincie geen voorstellen gedaan), en de Vecht bij Vreeland aan te pakken. Dit heeft grote gevolgen voor natuur, landschap en cultuurhistorie”. Op pag 41 wordt als knelpunt beschreven dat de eigenheid van elk rivierdorp dreigt te worden weggedrukt door suburbanisatie en industrialisatie. Op pagina 43 VHT wordt geadviseerd het verlies van de dorpse sfeer te voorkomen door voort te bouwen op de schaal en de korrel van de dorpen. Op basis van deze beschrijvingen verwacht ons dorp dat Loenersloot gerekend zal worden tot de Langzame Vecht.

In rapport VHT zijn geen argumenten aangedragen waarom Loenersloot zou behoren tot een dynamische Snelle Vecht; het dorp heeft een onderbouwing voor die keuze ‘’Snelle Vecht’’ niet kunnen vinden. Die beslissing ( p.49 en neergelegd als grijze zone op het plattegrondje) wordt ten aanzien van Loenersloot door de inhoud van rapport VHT niet gedragen en lijkt uit de lucht te komen vallen. Vraag aan u als gebiedswethouder: Graag horen wij van u welke overwegingen ertoe geleid hebben om ons historisch dorp (rapport VHT) met het 13e eeuwse Rijksbeschermde kasteel en het Beschermde Dorpsgezicht in te delen bij het deelgebied Snelle Vecht met voorziene grootschalige verstedelijking in een hoogdynamische context.

Uit de mail van 6 september 2019 die Olivier de Jonge Oudraat namens u heeft gestuurd begrijpen wij dat Gebiedsgericht Werken ‘’ een aandachtspunt ‘’ is bij de nadere invulling van de Snelle Vecht. Moeten wij hieruit begrijpen : één van de vele aandachtspunten? Dit lijkt ons onjuist. Gebiedsgericht Werken (behouden en versterken van de fysieke en sociale leefbaarheid, waarbij het gemeentelijk beleid recht doet aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en aansluit bij de prioriteiten die de bewoners stellen aan in en aan hun omgeving en waarbij de gemeente de inbreng van de inwoners serieus neemt) is door de gemeenteraad vastgesteld beleid en geldt voor alle kernen en bewoners gelijkelijk. Een visie dat Gebiedsgericht Werken voor alle dorpen en kernen voluit zou werken maar bij één dorp (Loenersloot) zou kunnen worden ‘’afgewaardeerd’’ tot “een aandachtspunt in het kader van ander gemeentelijk beleid’’ is ons inziens niet houdbaar. Dus herhalen wij, ook op basis van onze grote ongerustheid, onze vraag aan u als gebiedswethouder ( zie svp onze mail van18 augustus jl ) en verzoeken wij u vriendelijk hier in persoon op te antwoorden. Wij gaan ervan uit dat bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie de verhouding tussen deze visie en het Gebiedsbericht Werken onder ogen is gezien. Mede om deze reden verzoeken wij u op de korte termijn van een week in persoon te reageren. Wij ontvangen uw reactie op onze vragen en suggesties graag vóór maandag 16 september 2019.

Wij zijn voornemens deze mail te plaatsen op onze website Wijloenersloot.nl. Dit voornemen geldt ook ten aanzien van uw antwoord. Ter toelichting: uit de dorpsvergadering van 5 september jl kwam de wens naar voren meer geïnformeerd te worden over de werkzaamheden van de Dorpsraad en de contacten die wij hebben met gemeente en provincie.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Loenersloot: Ruth Friedlaender, Fenny Berends, Maddy Festen, Marjan Prins, Henk van der Lans, Liesbeth Wieling

Voor deze: Liesbeth Wieling