..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Uitkomst bewonersbijeenkomst N201 naar Provincie Utrecht

Precies twee weken geleden organiseerde de Dorpsraad Loenersloot een bijeenkomst om de ideëen en standpunten te peilen binnen haar mooie dorp. Uit de reacties van de in grote getale toegestroomde inwoners bleek een grote betrokkenheid over de problematiek van de N201. Aan de Dorpsraad werd door de vergadering de opdracht meegegeven de provincie duidelijk te laten weten dat de twee voorgelegde alternatieven geen enkele oplossing bieden.

--

[2019-09-18]

Aan Provincie Utrecht, College van Gedeputeerde Staten

t.a.v de heer Chris de Jong, Omgevingsmanager Programma Toekomst N201

Loenersloot, 18 september 2019


Geachte heer De Jong,

Zoals u bekend heeft de Dorpsraad Loenersloot een week voor de sluitingsdatum van de termijn (die toen nog was gesteld op 1 augustus 2019) huis aan huis geflyerd en de inwoners opgeroepen hun standpunt over de voorstellen N201 aan de Provincie kenbaar te maken met een cc aan de Dorpsraad.

Op 5 september 2019 is hier in Loenersloot een dorpsvergadering gehouden over de door de Provincie Utrecht voorgestelde oplossingen (variant A en variant B). De belangstelling was groot.

Er bleek tijdens de dorpsvergadering een duidelijke voorkeur voor het ontmoedigen van autoverkeer. Een van de genoemde maatregelen is een maximum snelheid van 60 km, net zoals bij Vreeland. Een betere doorstroming op de N201 lost niets op, immers betere doorstroming zal meer verkeer aantrekken hetgeen weer leidt tot knelpunten. Ook het verbeteren van het OV is veel genoemd.

Voor wat betreft de provinciale varianten A en B: die zijn in de dorpsvergadering door de inwoners beoordeeld op de door de Provincie vastgestelde uitgangspunten, te weten:

  • Aanpak knelpunten
  • Doorstroming op de N201 verbeteren
  • Aandacht voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid, milieu
  • Goede landschappelijke inpassing
  • Omgeving gelegenheid geven mee te denken.


Ad ) Aanpak knelpunten / Doorstroming op de N201 verbeteren.

De inwoners zijn van mening dat het probleem voornamelijk ligt bij de opnamecapaciteit van de A2 en bij de onderaan die opritten/ afritten opgestelde verkeerslichten. Het provinciale voorstel ten aanzien van de A2 zal dit probleem niet oplossen. Rijkswaterstaat zal hier verantwoordelijkheid moeten nemen en structurele verbeteringen moeten aanbrengen. Ook is naar voren gebracht dat het effect van de aanpak van de A9 eerst moet worden afgewacht.

Tegen deze achtergrond wordt een onderbouwing van de provinciale voorstellen en een kosten/baten analyse (waarin is meegenomen de nadelen voor ons dorp) gemist.

De provinciale plannen variant A en variant B zullen de doorstroming niet bevorderen, onder meer omdat de verkeerslichten op de N201 gehandhaafd blijven. Varianten A en B zullen voorts niet gaan bijdragen aan een goede verkeersafwikkeling op de Rijksstraatweg en de Binnenweg. Bij de plannen van de Provincie is volgens de inwoners teveel alleen uitgegaan van de automobilist op de N201, terwijl de nadelen voor ons dorp niet zijn meegenomen ( files als gevolg van sluipverkeer met alle geluids- en milieunadelen van dien).


Ad) Aandacht voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

In die kosten-batenanalyse dient meegenomen te worden de extra overlast die de provinciale plannen gaan opleveren voor de inwoners van ons dorp voor wat betreft geluid, fijnstof, stikstof e.d. De inwoners willen dat eerst de reeds bestaande overlast van geluid, fijnstof, stikstof etc , veroorzaakt door de N201, A2 (westenwind), verdubbeling van het spoor dat steeds intensiever wordt gebruikt, alsmede de overlast van de vrachtscheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal (diesel) in de vorm van een nulmeting wordt vastgesteld en getoetst aan de geldende normeringen voor geluidsoverlast, fijnstof etc én aan de PAS-uitspraak van de Raad van State. De inwoners kunnen zich niet voorstellen dat - nu de snelheid op de A2 als gevolg van die uitspraak beperkt moet blijven tot 100 km per uur – één kilometer verder (in ons dorp) er geen overschrijding zou zijn gezien de vele hiervoor genoemde reeds bestaande vervuilende factoren.

Variant A (dubbele rijstroken met ritsen voor de enkelbaans brug) zal tot meer files/opstoppingen en dus tot meer geluidsoverlast, fijnstof en stikstof leiden. Een dergelijke variant met deze te voorziene nadelige gevolgen is in 2012 door de gemeente Stichtse Vecht afgewezen. De inwoners van Loenersloot zullen langer voor de verkeerslichten bij de Binnenweg en de Rijksstraatweg moeten wachten. Die verkeerslichten zijn nu al zodanig afgesteld dat 3 minuten wachten regel is cq het regelmatig voorkomt dat het verkeer op Binnenweg en Rijksstraatweg een keer wordt overgeslagen. Roodlichtnegatie zou kunnen optreden. Deze variant A zal beslag leggen op landbouwgrond en is Loenersloot-onvriendelijk.

Bij variant B ( totaal afsluiten Binnenweg, tunnel onder de N201 met een grote haakse hoek in het centrale weiland/ Groene hart van Loenersloot) zal alle verkeer uit Loenersloot Zuid én Noord zich moeten opstellen voor de verkeerslichten op de kruising Rijksstraatweg - N201. Het op de N201 geraken is zoals gezegd nu al zeer moeizaam. Te verwachten valt dat ook deze variant een toename binnen ons dorp van geluidsoverlast en overlast van fijnstof en stikstof tot gevolg zal hebben, nog vermeerderd door het sluipverkeer dat ’s ochtends via de Kanaaldijkwest /Binnenweg de N201 op wil rijden en het sluipverkeer dat ‘s avonds via Abcoude de drukte op de A2 probeert te ontlopen.

De inwoners missen bij de provinciale plannen een visie die rekening houdt met en een oplossing biedt voor de problemen van sluipverkeer in de ochtend (Binnenweg, via de Kanaaldijkwest) en de avond (Rijksstraatweg, komend van Abcoude). Ook ten aanzien van leefbaarheid/verkeersveiligheid wordt door de inwoners opgemerkt dat de provinciale plannen de indruk wekken uitsluitend gefocust te zijn op de automobilisten op de N201. Ook missen de inwoners voor wat betreft leefbaarheid en veiligheid een provinciaal voorstel om de snelheid te maximeren op 60 km per uur, zoals dat bij Vreeland het geval is.


Ad) Goede landschappelijke inpassing

Variant B (een grote haakse hoek door het weiland/Groene hart van Loenersloot die aansluit op een tunnel onder de N201) leidt in de visie van de inwoners tot een ernstige aantasting van de leefomgeving en van het unieke aanzicht van ons historische dorp. Ook deze variant wordt Loenersloot-onvriendelijk gevonden. Een provinciale visie op de negatieve gevolgen voor natuur en milieu van de varianten A en B ontbreekt. De gebruikte icoontjes geven onvoldoende informatie.


Conclusie :

Het dorp heeft over de varianten A en B gestemd. Met unanimiteit (op een of twee stemmen na) zijn de provinciale varianten A en B afgestemd.


Ad) Omgeving gelegenheid geven mee te denken

Zoals u bekend is zijn vanuit het dorp drie voorstellen ingestuurd die de inwoners in de plaats van de provinciale varianten A en B willen laten komen. Voorts zijn flankerende maatregelen voorgesteld. De drie voorstellen zijn gebaseerd op de hiervoor gememoreerde uitgangspunten én op het verminderen van de overlast van geluid, stikstof, fijnstof etc, kortom het zijn drie voorstellen die beogen meer rekening te houden met de leefbaarheid voor de inwoners.

Deze 3 dorpsvoorstellen zijn :

1)

Een ondertunneling vanaf de A2 tot aan de afslag met de N402 (Loenen). Dit voorstel is in 2017 in een afstudeerverslag (T. Van der Mijl/S. van de Wijdeven) aan de provincie Utrecht aangeboden en wordt genoemd in de ‘’ Nota Denkrichtingen En Voorkeursvariant voor een Toekomstbestendige N201 (pagina 6, bovenaan en voetnoot)’’. De inwoners denken bij dit voorstel niet aan twee open tunnelbakken maar aan een gesloten tunnel, zodat rekening wordt gehouden met bestaande boerenbedrijven.

De inwoners merken hierbij voorts op dat er op de N201 bij Uithoorn een aquaduct is gebouwd onder de Amstel. De breedte van de Amstel zal niet veel verschillen van die van het Amsterdam-Rijnkanaal. Voorts behelst een van de huidige opties een aquaduct bij Vreeland. Verder is sprake van een mogelijk aquaduct bij Demmerik. De inwoners zien niet in waarom deze optie niet aan Loenersloot is aangeboden.


2)

Het voorstel waarbij de huidige N201 ter hoogte van Loenersloot niet wordt verbreed. Alle verkeerslichten bij Binnenweg en Rijksstraatweg verdwijnen, zodat het verkeer op de N201 kan doorrijden. De afrit en oprit N201- Binnenweg blijft gehandhaafd, die oprit wordt verlengd (invoegstrook). Vanaf de brug komt er een nieuwe afrit richting Rijksstraatweg. Vanaf de Rijksstraatweg komt een vrije invoegstrook richting A2. Om kruisend verkeer (Rijksstraatweg richting brug en Binnenweg richting A2) te voorkomen komt er een tunnel onder de N201 tussen Loenersloot Zuid en Noord met een weg die evenwijdig aan de N201 en zo dicht mogelijk tegen de N201 aan komt te liggen, waardoor er zo min mogelijk aantasting is van de leefomgeving en van het unieke aanzicht van ons dorp.


3)

Een rotonde met vrije oprijbanen, zoals bijvoorbeeld bij Fort Kijkuit (Nederhorst den Berg).


Als flankerende maatregelen bij deze drie alternatieven noemen de inwoners : een maximumsnelheid van 60 km/uur over het hele traject A2- Vreeland en maatregelen tegen het sluipverkeer ’s ochtends en ‘s avonds.

Alle drie de alternatieven worden technisch haalbaar geacht.

De inwoners hebben over deze 3 alternatieven gestemd. Bijna unaniem kwam het voorstel 1) (ondertunneling vanaf A2 tot aan afslag Loenen) als voorkeursvariant uit de bus.

Ten aanzien van de alternatieven 2) en 3) waren de inwoners van mening dat deze twee alternatieven verre te prefereren zijn boven de varianten A en B die door de Provincie zijn voorgesteld. De reden hiervoor is dat deze twee alternatieven de leefbaarheid van Loenersloot veel minder aantasten dan de varianten A en B zoals voorgesteld door de Provincie.


Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Loenersloot : Ruth Friedlaender, Fenny Berends, Maddy Festen, Marjan Prins, Henk van der Lans en Liesbeth Wieling

--