..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Provincie Utrecht meet met 2 maten

De Dorpsraad Loenersloot mocht via-via vernemen dat de provincie Utrecht aan Vreeland het voorstel gedaan heeft om op de N201 de snelheid naar 50km/u te verlagen. Dat terwijl het voorstel vanuit Loenersloot om de snelheid tot 60km/u te verlagen pertinent werd afgewezen. Hierover is nu een brandbrief door de dorpsraad Loenersloot aan de provincie gestuurd.

---

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht

t.a.v de heer Chris de Jong en de heer Arie Vijfhuizen


Loenersloot, 30 december 2019

Geachte heren Chris de Jong en Arie Vijfhuizen,

Op 5 september 2019 is zoals u bekend hier in Loenersloot een dorpsvergadering gehouden naar aanleiding van de eerste sessie Ontwerpateliers op 9 juli 2019. Het verslag bevattende de reacties/standpunten van de inwoners van Loeneersloot is aan u per mail van 18 september 2019 toegezonden. In dit verslag is aan u kenbaar gemaakt dat de inwoners van Loenersloot als eerste prioriteit ontmoediging van het autoverkeer voorstonden. Onderdeel daarvan zou een 60 km zone moeten zijn, net als in Vreeland.

Op 12 november 2019 heeft de Dorpsraad met u overlegd. Het verslag van die bijeenkomst is aan u gezonden en -met enkele wijzigingen- door u geaccordeerd. In die bijeenkomst op 12 november 2019 is de 60 km zone door de Dorpsraad weer aan de orde gesteld. Blijkens het geaccordeerde verslag heeft u geantwoord geen voorstander te zijn van een 60 km zone omdat de N201 daarmee haar regionale functie verliest. U betreurde het dat destijds ten aanzien van Vreeland is besloten tot 60 km. Dat kon volgens u niet meer worden teruggedraaid.

Op 2 december 2019 heeft u -voor zover ons bekend- tijdens de tweede sessie Ontwerpateliers te Vreeland aangeboden om van de 60 km zone te Vreeland een 50 km zone te maken door dat deel van de N201 onderdeel te maken van de bebouwde kom. Dat wegdeel zou dan smaller gemaakt worden en er zouden drempels komen om de snelheid eruit te halen. Daar zou de N201 volgens u veiliger van worden, zou het verkeer beter doorstromen en zouden de auto’s minder geluid en minder fijnstof uitstoten als ze langzamer en constanter rijden.

In het licht van uw hiervoor gememoreerde uitspraken over de 60 km zone te Vreeland tijdens het overleg van 12 november 2019 waren wij als Dorpsraad zeer verrast. Wij leiden uit uw aanbod aan Vreeland af dat u inmiddels ons standpunt deelt dat langzamer rijden beter is voor de verkeersveiligheid, beter is voor de doorstroming en beter is voor de leefbaarheid van de bewoners langs de N201.

Het zal u hopelijk duidelijk zijn dat de bewoners van Loenersloot aanspraak maken op een gelijkaardige aanbod uwerzijds om hier de status van de N201 te veranderen van provinciale weg naar ‘’bebouwde kom’’, waar een 50 km regime geldt en waar versmallingen en drempels de snelheid verlagen. Graag zien wij uw aanbod tegemoet.

Een kopie van deze mail zenden wij aan onze gebiedswethouder de heer Van Dijk en aan de wethouder Verkeer de heer Klomps.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Loenersloot

--