..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201: Oproep om te reageren

Hoewel de Dorpsraad Loenersloot een brandbrief naar de provincie heeft gestuurd over de plannen met de N201, roepen Ton en Marjan Prins hun mede inwoners ook zelf individueel te reageren. Uiterlijk dinsdag 12 mei a.s. kan per e-mail gereageerd worden via toekomstN201@provincie-utrecht.nl. Natuurlijk kan daarbij gebruik worden gemaakt van beide brieven. (zie hieronder).

-- [Oproep Ton en Marjan Prins | 10 mei 2020] --

Beste inwoners van Loenersloot,

Wij (Ton en Marjan) willen u eraan herinneren dat u nog bijna 2 dagen (t/m dinsdag 12 mei) heeft om vragen over de gepresenteerde plannen van de provincie (over het oplossen van de knelpunten N201) in te indienen. Of dit enig nut/effect heeft weten wij niet maar nooit geschoten is altijd mis.

Wij zijn persoonlijk verbijsterd en teleurgesteld na het lezen van de presentatie. Volgens ons is er niets met de vragen en opmerkingen van ons dorp gedaan. Wat ons opviel bij de vragen en antwoorden is dat wij vele vragen misten die zeker zijn ingediend o.a. 50/60 km door ons dorp, een 0 meting etc. Wij denken/hopen dat als er vele bewoners vragen stellen over verlagen van de snelheid en een nulmeting voor aanvang werkzaamheden dat de provincie zich toch eindelijk zal realiseren dat zij rekening met ons zullen moeten houden. U kunt informatie vinden op www.toekomstN201.nl (ga naar participatie, presentatie van de plannen. In de tekst presentatie van de plannen naar beneden scrollen en je vind allerlei gegevens)

Ton en ik gaan o.a. vragen:

-waarom wij geen 50 km krijgen zoals ze in Vreeland wel van plan zijn?

- waarom hier geen nulmeting?

- waarom wordt gesteld dat de geluidsbelasting van de A2, het spoor en het Amsterdam Rijnkanaal niet meegerekend kan worden omdat anders de geluidsbelasting bij aanvang van de werkzaamheden w.s. al veel te hoog zal zijn ( disproportioneel?)

-waarom pas na de kruising ritsen hierdoor krijgen wij daar extra luchtverontreiniging en een hele brede oversteek?

-waarom een extra fietspad vanaf de Binnenweg naar de Demmerikse brug terwijl er een prima fietspad aan de noordzijde van de N201 ligt en er een hele gevaarlijke kruising bij de fietstunnel gaat ontstaan?

-waarom geen duidelijke tekening hoe dat extra fietspad precies komt te liggen?

-hoe denkt de provincie dat de fietsers vanaf de Binnenweg over de Angstel komen. Er zal w.s. een hele hoge fietsbrug moeten komen want de boten moeten er ook onderdoor kunnen

- waarom ineens 4 banen vanaf/naar de A2


U bent natuurlijk helemaal vrij of u wel of geen vragen gaat sturen naar toekomstN201@provincie-utrecht.nl maar wij hopen van wel.

Misschien wilt u ook andere bewoners stimuleren.

Vriendelijk groetend, Ton en Marjan Prins (Binnenweg 45)


-- [Brief van Dorpsraad Loenersloot | 4 mei 2020] --

Geachte heer De Jong,


De N201 -plannen /voorkeursvarianten zoals die op 28 april jl op de provinciale site zijn gepubliceerd hebben in ons dorp tot boosheid, irritatie en verontwaardiging geleid.

Wij noemen een aantal punten.

1.

Tijdens het Ontwerpatelier van 9 juli 2019 is ons bezworen dat er geen vierbaansweg zou komen vanaf de A2 tot aan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zouden alleen knelpunten worden opgelost, e.e.a conform de opdracht van Provinciale Staten. Er zou in die op 9 juli 2019 gepresenteerde voorstellen twee keer geritst moeten worden. Nu blijkt, verstopt in "veelgestelde vragen nr 17" dat uw keus is gevallen op een vierbaansweg over het totale traject A2-brug ARK, dwars door ons dorp. Wij menen dat daarmee buiten de opdracht van PS wordt getreden. Bovendien lijkt onze conclusie te moeten zijn dat wij als dorp op 9 juli 2019 zijn misleid? We kunnen in ieder geval constateren dat een wijziging van uw standpunt na 9 juli 2019 aan ons is onthouden en niet actief en transparant met ons dorp is gecommuniceerd.

Voorts is onduidelijk waarom naast een voorkeursvariant ook nog een alternatieve variant is gepresenteerd. Wat voor zin heeft dat, gezien de hierboven genoemde beperkte opdracht van PS en gezien uw eigen standpunt dd 28 april 2020 dat "met deze maatregelen voor een zo beperkt mogelijke ingreep is gekozen"(einde citaat)?

2.

Op die door u gekozen vierbaansweg mag 80 km per uur worden gereden. Wij hebben gevraagd om 60 km en liever nog 50 km/uur. Dit in overeenstemming met het standpunt van de gedeputeerde, de heer Schaddelee, zoals enige tijd terug gepubliceerd. Nota bene: 60 km per uur heeft het volgende dorp (Vreeland) nu al jaren. Daar heeft u eigener beweging voorgesteld die 60 km te verlagen naar 50 km, met als argument de overlast van de bewoners en school naast die weg. Aan de Binnenweg liggen de huizen echter veel dichter op de N201 dan in Vreeland maar de overlast die dat geeft moeten wij blijkbaar voor lief nemen? Gelijke monniken gelijke kappen?

3.

De voorkeursvarianten van 28 april 2020 zijn niet onderbouwd voor wat betreft de gevolgen voor onze inwoners/ons dorp op het gebied van geluid, stikstof, fijnstof etc. Die berekeningen zijn er wel, schreef u, maar worden nu niet vrijgegeven. Waarom niet ? Wij vermoeden dat u die gegevens niet vrijgeeft omdat het plaatje dan nog nadeliger voor ons wordt. Hoe ziet de provincie dat voor zich: 80 km/uur door ons dorp en dan vlak voor de brug ritsen met als gevolg dat door het remmen en optrekken extra schadelijke stoffen (zoals fijnstof en stikstof) vrijkomen?

4

Wij hebben gevraagd om een ‘’nu-meting/ nul-meting’’. In uw mail van 15 april 2020 bent u er (abusievelijk) van uit gegaan dat wij uitsluitend feitelijke metingen gedaan wilden hebben, wat u niet ging doen. Uw mail suggereerde dat modelmatige metingen wel mogelijk zou zijn omdat die een landelijk eenduidig berekeningsmodel opleveren. Wij hebben u vervolgens gevraagd om een dubbele meting (feitelijk en modelmatig, net als in Maarsbergen). Daar hoorden we niets op maar moeten vervolgens alle ‘’veelgestelde vragen’’ doorspitten om bij nr 14 te lezen dat het verzoek is afgewezen. De vraag is natuurlijk of u ons nog als gesprekspartner ziet.

Het komt ons voor dat de (provinciale) overheid heeft te waken over de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid van al haar inwoners. Voor zover ons bekend is de overheid verplicht het totale plaatje aan overlast te meten. Een argument ‘’ buiten de reikwijdte van dit programma’’ kan dan niet opgaan. Immers het optellen van vele aparte infrastructurele programma’s kan tot gevolg hebben dat de totale hoeveelheid stikstof, fijnstof, geluid, etc. ver boven de wettelijke normen uitkomt.

5.

Wat in ons dorp veel gehoord wordt is dat bij ons alle verzoeken worden afgewezen en in het volgende dorp (Vreeland) ‘’gestrooid wordt’’ (wij citeren inwoners) met cadeaus zoals een fietstunneltje en verlaging van de snelheid naar 50 km/uur. Nogmaals: gelijke monniken gelijke kappen?


Het bovenstaande samenvattend denken wij dat het voor de provincie moeilijk gaat worden draagvlak te vinden bij onze inwoners.


Vertrouwend u hiermee geïnformeerd te hebben en in afwachting van uw antwoorden,


Dorpsraad Loenersloot,

v/d Liesbeth Wieling

--