..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Dorpsraad verzoekt wethouder De Groene verbreding N201 in te trekken

Op 25 januari 2017 is voor de agenda van de raadscommissie Fysiek Domein door wethouder De Groene een stuk voorgelegd over de verbreding van de N201 tussen de N402 en de A2. De Dorpsraad Loenersloot heeft in een brandbrief de wethouder met klem verzocht dit agendapunt in te trekken.

Foto: uitsnede concepttekening 2011 (plan 1996)

---
Loenersloot, 3 januari 2017
Geachte heer De Groene,
Op 22 november 2016 heeft u aan de raadscommissie Fysiek Domein een stuk voorgelegd / aangeboden ( GVVP deel D) met als doel te peilen of de Raad zich kan vinden in (onder meer) de verbreding van de N201 tussen de N402 en de A2. Citaat “Ons college ondersteunt de plannen hiervoor van de provincie Utrecht, mits rekening wordt gehouden met de omwonenden’’. In een voetnoot staat : “’ De capaciteit van de N201 is onvoldoende, met name het wegvak tussen de N402 (Straatweg) en de A2. Gevolg : dagelijkse files tot voorbij Vreeland met verhoogde uitstoot (CO2 en fijnstof), oponthoud vanuit Loenen aan de Vecht en sluipverkeer over de  N402 in zuidelijke richting. De provincie en het Rijk willen de N201 opwaarderen. De bewoners van Vreeland staan positief tegenover dit idee, maar de bewoners van Loenersloot zijn fel tegen’’ (einde citaat).

Voor ons is niet duidelijk of de door u in deel D , GVVP,  bedoelde ‘’verbreding’’ uitsluitend ziet op het traject Vreeland – A2 of ook op het traject A2 – Vreeland. In de onderbouwing bespreekt u immers alleen het eerstgenoemde traject (Vreeland/Loenen tot A2).
De raadscommissie zal zich op 25 januari 2017 hierover uitlaten. Het onderwerp was geagendeerd voor 6 december jl  maar is wegens het uitlopen van die vergadering verzet.

U zult het ons niet kwalijk nemen dat wij u over deze aangelegenheid  wederom benaderen.

Voor wat betreft de communicatie:
Een gevoel van teleurstelling maakte zich van ons meester toen wij via via van dit voorstel op de hoogte werden gebracht. Wij zouden hebben verwacht dat de gemeente eigener beweging de betreffende dorpen (Loenen aan de Vecht, Vreeland en ons dorp) voorafgaande aan 22 november 2016 zou hebben geïnformeerd, onder meer door aan de drie dorpen de in de toelichting genoemde ‘’plannen van de provincie ’’ en ‘’opwaarderen door het Rijk’’ te zenden. Het komt ons voor dat elk plan met de N201 toch een onderwerp is dat valt binnen het kader van “Gebiedsgericht Werken’’, zeker gezien de impact van die plannen op de leefomgeving. Voor zover wij weten bestaat de  Werkgroep N201 ook nog steeds en ook via die weg was er een mogelijkheid geweest tot informatie uitwisseling, lijkt ons. Wij menen ook om andere redenen dat een actieve informatie voorziening zeker aan ons op zijn plaats geweest zou zijn. Ons dorp zal er bij een verbreding van de N201 op het genoemde traject (fors) op achteruit gaan, overigens als enige van de drie genoemde dorpen.

Voor wat betreft de inhoud van het peildocument:
Zowel ambtenaren van Stichtse Vecht als Provincie Utrecht hebben ons meegedeeld dat “de plannen van de provincie’’ (nog) niet bestaan. Er zal door door de Provincie Utrecht eerst een trajectstudie verricht worden naar toekomstbestendigheid van de N201, waarbij gekeken zal  worden naar de mogelijkheden van een  korte-termijn oplossing, een middellange-termijn oplossing en een lange- termijn oplossing (met kostenramingen). Deze studie zal het gehele Utrechtse deel van de N201 beslaan (vanaf Amstelhoek tot/met Vreeland), dus niet alleen het deel dat u voorstelt in het GVVP deel D. De studie is gepland om eind 2017 gereed te zijn.  Nu al een voorschot nemen op uitkomsten die nog niet vaststaan lijkt ons prematuur en heeft naar ons oordeel geen meerwaarde.

Voorts  willen wij  nadrukkelijk memoreren dat u op 18 juni 2012 ten overstaan van meer dan 100 bewoners van Loenersloot heeft uitgesproken dat u niet meegaat in een verbreding van de N201 tussen A2 en Loenerslootse brug omdat dat zou leiden tot een dubbele opstelplaats midden in ons dorp, vanwege voertuigen die ‘s ochtends de A2 niet op kunnen (verkeerslichten onderaan de toeritten) en ‘s avonds de A2 niet af kunnen vanwege die genoemde verkeerslichten en de overige stremmingen op de N201. Wij houden u graag aan deze toezegging.

Wij hebben begrepen dat er voor een 2e Loenerslootse brug geen budget is. Zelfs als die brug er wel zou komen heeft het verkeer in de ochtendspits en in de avondspits nog steeds te maken met de toeritten/afritten A2, de verkeerslichten N201/N402 (ook al buigt ‘s avonds een deel van het verkeer af richting Loenen) en voorts met de stremmingen ter hoogte van Vreeland. Deze stremmingen  bestaan uit  2 x verkeerslichten,  2 x ritsen, Vreelandse brug.  Deze stremmingen blijven in uw document van 22 november 2016 buiten beschouwing. Files in de ochtendspits ter hoogte van Vreeland zullen naar verwachting dus niet afnemen.
Verkeer komend vanuit Loenen (en Breukelen Noord) zal nog steeds te maken hebben met de verkeerslichten op de kruising N201/N402. Ook deze stremming blijft in uw document buiten beschouwing.

Eveneens buiten beschouwing blijft dat rekening zal moeten worden gehouden met een aanzuigende werking van de door u thans voorgestane eventuele verbreding, onder meer (maar niet alleen)  vanuit de Noordhollandse gemeentes aan de N201 . Meer asfalt betekent meer verkeer, dus meer files, zeker bij de lage brandstofprijzen en een aantrekkende economie.

De files op de N201 beperken zich overigens niet tot het oostelijk van de A2 gelegen deel. Westelijk van de A2 (Vinkeveen/Mijdrecht) staan er op de N201 in de ochtendspits en in de avondspits lange files.  Inmiddels is ook landelijk aandacht gevraagd voor het traject Vinkeveen tot en met Vreeland (Knelpuntenplan CDA). Er kan toch moeilijk worden volgehouden dat die files vanuit en naar  Ronde Venen veroorzaakt kunnen worden door de door u genoemde geringe capaciteit van het wegvak ter hoogte van ons dorp.

De situatie bij  de toeritten/afritten van de A2: daar stroomt het niet door vanwege de verkeerslichten. Als het verkeer ‘s ochtends en ‘s avonds vlotjes de A2 op /af zou kunnen rijden is het maar helemaal de vraag of de capaciteit op ‘’ons’’ wegvak de boosdoener zou blijken te zijn. Men kan zich afvragen of bij de verbreding van de A2 tot 10 rijstroken wel voldoende rekening is gehouden met het feit dat deze toeritten/afritten zes dorpen aan de oostzijde ('s Graveland, Kortenhoef, Nederhorst den Bergh, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Loenersloot ) en vijf dorpen aan de westzijde (Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis, Uithoorn, Aalsmeer)  zouden moeten gaan bedienen.

Ons standpunt is  dat als de situatie bij  die opritten/afritten  A2 en de overige knelpunten (N402/ situatie bij Vreeland) niet worden aangepakt de doorstroming van de N201 naar de  A2 en andersom niet wezenlijk zal verbeteren.  Wel zal er door die verbreding op het voorgestelde wegvak, ter hoogte van ons dorp, een dubbele opstelstrook ontstaan (CO2 en fijnstof/stof die vrijkomt uit de slijtage van banden vanwege optrekken/afremmen, overlast voor bewoners en voor de in ons dorp gelegen basisschool). Wij hebben destijds aan de provincie voorgesteld  aandacht aan  de rol van die toeritten/afritten te besteden en hierover in contact te treden met Rijkswaterstaat. Daar is niets op vernomen.

Het gaat niet aan, vinden wij, om de Raad  te vragen een besluit te nemen waardoor ons dorp als enige in uw gemeente zwaar zal worden belast/nadeel van zal ondervinden, terwijl de plannen nog niet vast staan en het voorts niet te verwachten is dat de doorstroming naar /van de A2 verbetert.

Om deze redenen en vanwege uw toezegging uit 2012 verzoeken wij u het agendapunt nr 2 van deel D, GVVP in te trekken totdat de studie van de Provincie gereed is.
Wij zenden een kopie van deze mail aan Dorpsraad Vreeland, aan Dorpsraad Loenen aan de Vecht en aan de provincie.

Wij zullen de leden van de Raad benaderen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet
Dorpsraad Loenersloot
Bert Simhoffer, vz
Reinier Ruijs
Henk van der Lans
Liesbeth Wieling  (secr)